PRAVIDLA užívání systému Istel

I. Obecná ustanovení

 1. Tato pravidla vymezují zásady používání systému Istel (zvaného dále také jako „Systém“), který se skládá ze systému Istel Care, mobilní aplikace Istel Health a mobilní aplikace Istel ECG (zvaných dále také jako „Aplikace“), jenž je majetkem společnosti Diagnosis S.A. se sídlem ve městě Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 38A, 15-113 Białystok, zapsané v Rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000431765, s číslem DIČ/NIP: 5422765590, IČO/REGON: 05213019100000 (dále jako: „Diagnosis“).
 2. Majitel Systému společnost Diagnosis udělila licenci k používání Systému společnosti BIOTTER PHARMA s.r.o., IČ: 01784889, se sídlem: Moskevská 1440/24a, 736 01 Havířov, která bude v souladu s udělenou licencí poskytovat Systém jednotlivým uživatelům (dále jako: „Poskytovatel”).
 3. Uživateli ve smyslu těchto pravidel jsou:
  a) fyzické osoby, které mají nebo využívají aplikace nebo jejich součásti na svém zařízení (dále jen „Soukromý uživatel“),
  b)ékaři nebo jiní pracovníci ve zdravotnictví, kteří mají nebo využívají aplikace nebo jejich součásti na svém nebo jiném zařízení, které používají v rámci vykonávané zdravotnické činnosti (dále jen „Uživatel lékař“).
 4. Uživatelem systému může být pouze fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům (tj. osoba plnoletá, vůči níž nebylo vydáno rozhodnutí o částečném nebo úplném omezení ve svéprávnosti).
 5. Využívání systému nebo jeho částí (v tom softwaru nebo jakéhokoliv jiného komponentu systému), zejména pak získání přístupu k němu, uchovávání, instalování, prohlížení, založení uživatelského účtu zavazuje uživatele k dodržování ustanovení těchto pravidel.
 6. Uživatel se může kontaktovat s poskytovatelem služeb v souvislosti s fungováním systému e-mailem prostřednictvím následující adresy: [email protected].
 7. Poskytovatel služeb je oprávněn provádět jednostranné změny ustanovení těchto pravidel ze závažných důvodů, zejména pak s ohledem na zavádění změn ve fungování systému, aktualizace systému, úpravy a vylepšování systému. Změny vstupují v platnost ve lhůtě 14 dnů od data jejich uveřejnění a zpřístupnění nového znění pravidel prostřednictvím systému. V případě, že uživatel nesouhlasí se změnou pravidel, může do 14 dnů od data uveřejnění a zpřístupnění nového znění pravidel prostřednictvím systému učinit prohlášení o upuštění od využívání systému tím, že smaže uživatelský účet, což je rovnocenné s rozvázáním smlouvy uvedené v odst. 2 části IV. pravidel a zánikem licence k systému ve chvíli učinění takového prohlášení.

 

II. Účel

 1. Účelem systému je umožnit uživateli prostřednictvím účtu v systému přístup k údajům shromažďovaným prostřednictvím zařízení uvedených v příloze č. 1 k těmto pravidlům (zvaných dále jako „zařízení“). Kromě toho systém umožňuje kontakt mezi uživatelem lékařem a soukromým uživatelem za účelem uspořádání telefonické poradny.
 2. Systém umožňuje získání přístupu uživatele lékaře k údajům obsaženým na individuálním účtu soukromého uživatele. Zpřístupnění údajů probíhá na základě souhlasu soukromého uživatele se zpřístupněním jeho údajů určenému uživateli lékaři uděleného prostřednictvím systému. Souhlas soukromého uživatele se zpřístupněním údajů může být kdykoliv odvolán.
 3. Systém v žádném případě není zdravotnickým prostředkem, neslouží k identifikaci a diagnostikování onemocnění a informace v něm obsažené nemohou být považovány za lékařské rady nebo doporučení k jakémukoliv druhu léčby/terapie, zejména pak systém nenahrazuje diagnostiku lékaře nebo jiného kvalifikovaného pracovníka ve zdravotnictví. Systém je pouze platformou pro výměnu informací mezi uživatelem lékařem a soukromým uživatelem (pacientem), přičemž umožňuje kontakt zdravotnického personálu s pacientem. Systém umožňuje zobrazování výsledků měření prováděných s pomocí zařízení, ovšem jejich interpretace vždy záleží na lékaři nebo jiném kvalifikovaném pracovníkovi ve zdravotnictví.
 4. Uživatel využívá systém na vlastní riziko, zejména pak v oblasti všech úkonů prováděných na základě údajů shromážděných s systému.
 5. Poskytovatel služeb negarantuje úplnost, přesnost, aktuálnost ani správnost údajů shromažďovaných v systému. Uživatel je povinen vždy je ověřovat a poskytovatel služby nenese zodpovědnost za škody způsobené neúplností, nepřesností, neaktuálností nebo nesprávností údajů shromážděných v systému.
 6. Poskytovatel služby nenese zodpovědnost za zpřístupnění nebo předávání údajů shromážděných v systému jakýmkoliv pracovníkům ve zdravotnictví nebo poskytovatelům zdravotnických služeb, ani za případné následky jednání a rozhodnutí činěných na základě těchto údajů.
 7. Poskytovatel služby je oprávněn prezentovat prostřednictvím systému reklamní obsah.

 

III. Licence

 1. Poskytovatel služby tímto poskytuje uživateli časově i územně neomezenou, bezplatnou, nevýhradní, odvolatelnou a omezenou licenci na používání systému v souladu s určením systému a ustanoveními těchto pravidel. Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost zavádět v budoucnu poplatky za používání systému s vyhrazením toho, že k tomu dojde po předchozím informování uživatelů s minimálně 14-denním předstihem.
 2. Uživatel je v rámci poskytnuté licence oprávněn využívat systém výhradně k osobním a nekomerčním účelům. Neplatí to pro uživatele - lékaře, který v rámci vykonávané lékařské praxe může používat systém výhradně jako zdroj informací o výsledcích měření provedených s pomocí zařízení soukromým uživatelem. Zařízení, kompatibilní se systémem jsou:

Biotter ISTEL NC300 BT Bezkontaktní infračervený teploměr

Biotter ISTEL WA BT Analyzátor tělesné struktury

Biotter ISTEL HR-2000 Zařízení pro domácí monitorování EKG

Biotter ISTEL Cardic 100 BT Automatický pažní tlakoměr

Biotter ISTEL ABRA SMART BT Glukometr - souprava

 1. Uživatel není oprávněn udělovat sublicence.
 2. Předávání dat obsažených v systému třetím osobám je přípustné výhradně s využitím k tomuto určených nástrojů systému. Předávání dat obsažených v systému může probíhat na trase uživatel lékař – soukromý uživatel, a také soukromý uživatel – soukromý uživatel v souladu s funkcemi a určením systému.
 3. Všechna práva, která nebyla výslovně poskytnuta uživateli, náleží poskytovateli služby.

 

IV. Uživatelský účet

 1. K využívání systému je nezbytné založení uživatelského účtu provedením registrace prostřednictvím systému.
 2. Založení účtu je rovnocenné s uzavřením smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou za podmínek stanovených v těchto pravidlech. Před registrací je uživatel povinen seznámit se s těmito pravidly, jejichž odsouhlasení je nezbytné pro založení uživatelského účtu.
 3. Podrobná pravidla, pokyny a technické informace (včetně požadavků na vybavení a software) spojené se stažením, instalací a používáním systému, registrací a využíváním účtu jsou vymezeny v návodu k použití, který je nedílnou součástí těchto pravidel.
 4. Každý uživatel může mít jen jeden účet.
 5. Se svým účtem může uživatel propojit neomezený počet zařízení.
 6. Uživatel je povinen zaregistrovat na svém účtu pouze zařízení, která využívá samostatně. Poskytovatel služby nenese zodpovědnost za důsledky registrace k účtu zařízení, která využívají rovněž třetí osoby, zejména pak za důsledky případného uvedení lékaře, pracovníka zdravotnictví nebo jiného poskytovatele zdravotnických služeb v omyl v oblasti výsledků měření prezentovaných na takovém účtu.
 7. Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost ustanovení limitu obsahu dat uchovávaných uživatelem v systému, v tom obsahu zpráv, dat ze zařízení nebo jiného obsahu uživatele. Poskytovatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku odstranění výše uvedených dat s ohledem na stanovený limit.
 8. Uživatel je povinen zachovávat v tajnosti své přihlašovací údaje do systému a k uživatelskému účtu, neposkytovat je třetím stranám ani nezpřístupňovat systém či uživatelský účet třetím osobám. Poskytovatel služby nenese zodpovědnost za důsledky neoprávněného přístupu třetích osob do systému a k uživatelskému účtu uživatele v případě porušení výše uvedené povinnosti.
 9. Každé podezření na neoprávněný přístup třetí osoby do systému nebo k uživatelskému účtu musí být neprodleně nahlášeno na e-mailovou adresu: [email protected]. V případě opomenutí této povinnosti poskytovatel služby nenese zodpovědnost za důsledky neoprávněného přístupu do systému nebo k uživatelskému účtu.
 10. Uživatel může kdykoliv smazat uživatelský účet prostřednictvím systému. Odstranění účtu bude mít za následek zánik licence uvedené v části III. pravidel a rozvázání smlouvy uvedené v odst. 2 výše.
 11. Každá strana má právo smlouvu vypovědět se zachováním 7-denní výpovědní lhůty. Výpověď bude mít za následek odstranění uživatelského účtu a zánik licence i rozvázání smlouvy po uplynutí výše uvedené výpovědní lhůty.
 12. Poskytovatel služby má právo odstranit, zablokovat, omezit nebo odebrat přístup k uživatelskému účtu nebo k jeho jednotlivým funkcím ze závažných důvodů, zejména pak v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení těchto pravidel, právních předpisů či uložení této povinnosti příslušnými orgány státní správy. Poskytovatel služby nenese vůči uživateli odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku odstranění, zablokování, omezení nebo odebrání přístupových práv k uživatelskému účtu nebo k jeho jednotlivým funkcím.

 

V. Povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen:
  a) dodržovat ustanovení těchto pravidel,
  b)používat systém způsobem odpovídajícím platným právním předpisům, poctivosti, přičemž je povinen ctít osobní prospěch třetích osob i všech ostatních jim náležících práv.
 2. Uživatel používá systém dobrovolně, na vlastní zodpovědnost a riziko.
 3. Uživatel nemůže používat systém způsobem odporujícím jeho určení, zejména pak nemůže:
  a) kopírovat, měnit, upravovat systém, zasahovat do systému nebo jeho částí (zejména pak softwaru, zdrojového kódu), v tom rovněž vytvářet obdobné programy, adaptace nebo překlady systému či jeho částí nebo spojovat systém či jeho části s jiným programem nebo aplikací,
  b) používat systém způsobem, který by mohl porušit, přerušit, zhoršit nebo poškodit fungování systému,
  c) získávat s pomocí externích programů za jakýmkoliv účelem přístup k systému a také k údajům, které jsou v něm shromážděny,
  d) podnikat jakékoliv nepoctivé kroky, v tom vydávat se za třetí osoby, uvádět falešné osobní údaje nebo získávat přístup, shromažďovat nebo uchovávat údaje třetí osoby, které jsou uloženy v zařízení nebo na uživatelském účtu,
  e) uchovávat, odesílat nebo zpřístupňovat jakýmkoliv jiným způsobem materiály ani obsahy obsahující viry či jiné druhy souborů nebo programy, jejichž cílem je poškození, narušení nebo omezení běžného fungování systému nebo jeho součástí,
  f) jakkoliv porušovat práva třetích osob, v tom práva duševního vlastnictví nebo práva na soukromí třetích osob,
  g) uchovávat, odesílat nebo zpřístupňovat prostřednictvím systému obsahy či údaje nelegálního charakteru,
  h) načítat, uvádět na trh nebo rozšiřovat, v tom také prodávat, půjčovat, pronajímat, pachtovat nebo zpřístupňovat třetím osobám systém nebo jeho součásti na jiném právním základu.
 4. Uživatel na sebe bere riziko spojené s používaným vybavením, zařízeními, softwarem a internetovým připojením, které mohou mít vliv na správné fungování systému.

 

VI. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele služby

 1. Poskytovatel služby může bez oznámení libovolně měnit, v tom také zdokonalovat, upravovat a aktualizovat systém. Na změněné verze aplikací se vztahují ustanovení těchto pravidel.
 2. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odmítnout, omezit nebo odebrat přístup k systému nebo k jeho jednotlivým funkcím ze závažných důvodů, zejména pak v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení těchto pravidel, právních předpisů a také uložení této povinnosti kompetentními orgány státní správy. Poskytovatel služby nenese vůči uživateli zodpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s odmítnutím, omezením nebo odebráním přístupu do systému nebo k jeho jednotlivým funkcím.
 3. Poskytovatel služby garantuje správné fungování i trvalý a nepřetržitý přístup k systému. Poskytovatel služby není povinen aktualizovat systém ani negarantuje, že systém nebude obsahovat chyby, vady nebo nedostatky. Poskytovatel služby není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé v důsledku nesprávného fungování, nepřístupnosti systému, neudržování nebo neprovádění aktualizací systému ani případných vad, chyb či nedostatků v jeho fungování.
 4. Poskytovatel služby negarantuje, že systém neobsahuje viry ani jiné škodlivé prvky, které by mohly mít vliv na provoz a funkčnost zařízení, na které jsou jednotlivé aplikace stahovány, nahrávány a instalovány a nenese zodpovědnost za případné škody s tímto spojené. Uživatel nese všechna rizika spojená s možností poškození nebo zničení vybavení, na které stahuje, nahrává nebo instaluje aplikace, a také ztrátou nebo poškozením dat shromažďovaných na tomto zařízení.
 5. Poskytovatel služby není povinen vytvářet ani uchovávat záložní kopie dat shromažďovaných uživatelem na uživatelském účtu v systému a nenese zodpovědnost za ztrátu takových dat. Uživatel je povinen vytvářet si a uchovávat záložní kopie dat shromažďovaných v systému.
 6. Poskytovatel služby není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé v důsledku využívání systému způsobem odporujícím jeho určení, ustanovením těchto pravidel či návodu k použití.
 7. Poskytovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené používáním systému za jakýmkoliv účelem v rámci provozované hospodářské, profesní nebo komerční činnosti.

 

VII. Ochranné známky

Systém jakožto celek, ale rovněž jeho jednotlivé součásti, v tom grafická úprava, ochranné známky výrobků, materiály, obsahy a zdrojové kódy jsou majetkem poskytovatele služby a jsou chráněny právními předpisy stanoveným právem na ochranu duševního vlastnictví. Jejich neoprávněné použití může porušovat autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a podobná práva poskytovatele služby.

 

VIII. Reklamace

 1. Všechny reklamace týkající se používání systému je nutné oznamovat poskytovateli služby do 14 dnů ode dne zjištění nesrovnalostí.
 2. Reklamaci je možné oznámit:
  a) písemně na kontaktní adresu: BIOTTER PHARMA s.r.o., Průmyslová 1526/12a, 735 35 Horní Suchá.
  b) prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: [email protected].
 3. Poskytovatel služby vynaloží veškerou péči k posouzení reklamace v co možná nejkratším termínu po předání všechny nezbytných informací pro její posouzení poskytovateli služby.

 

 IX. Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že bude kterékoliv ustanovení těchto pravidel nebo jeho část uznáno za odporující zákonu, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nenarušuje to platnost, účinnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení těchto pravidel.
 2. V záležitostech neupravených v obsahu těchto pravidel bude postupováno podle předpisů právního řádu České republiky, zejména pak občanského zákoníku. Tím nejsou dotčena práva uživatele jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Spory, které mohou vyvstat v souvislosti s plněním ustanovení těchto pravidel, spadají do výhradní jurisdikce soudu České republiky místně příslušného podle sídla poskytovatele služeb.
 4. Tato pravidla jsou platná od 22.9.2021.